Pesonuppgiftspolicy (GDPR)


Samköpsgruppen Sverige AB Svarvarvägen 16, 142 50 Skogås (556796-8564) är en inköpsorganisation som förhandlar fram fördelaktiga avtal för våra medlemsföretag.
Samköpsgruppen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av medlemmarnas uppgifter. Kontaktperson avseende behandling av medlemmarnas uppgifter är Ingemar Waxin.
​​​​​​​
Samköpsgruppen Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss är:
Du
blir medlem.
Du registreras som medlem.
Du registreras som kontakt såsom leverantör, kund eller annan roll.
Du får inloggningsuppgifter och blir användare av Samköpsgruppens hemsida.
Du besöker vår hemsida och accepterar cookies.
Du skickar e-post till oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på om du är privatperson eller driver näringsverksamhet och i så fall vilken företagsform du har.
Företagsuppgifter kan bli person uppgifter förmedlem som enskild firma. 
När du blir medlem/leverantör samlar vi in och registrerar dina kontaktuppgifter och i förekommande fall företagsuppgifter. alla användare av Samköpsgruppens hemsida har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt online identifikationer hos oss för att kunna använda Samköpsgruppens hemsida, vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickat till oss.Varför behandlar vi dina personuppgifetr?
Samköpsgruppen samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem/leverantör, användare och kund för att kunna tillhandahålla och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlems avtal. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt medlemsskap, hantera ditt konto i medlemsportalen Cirrus, för statistik ändamål och för att informera dig om Samköpsgruppens verksamhet och annan information som Samköpsgruppen bedömer är viktig för dig som medlem/leverantör eller annan kontaktperson att känna till.
Vi delar inte personuppgifter med tredje part om vi inte särskilt har informmerat dig om detta och du har lämnat samtycke för detta.
I användningen av våra administrativa system, exempelvis medlemshantering, tjänster för utskick av information, medlemsportalen Cirrus och fakturering kan vi dock dela personuppgifter med underleverantör av IT.tjänster till Samköpsgruppen både inom och utanför EU/EES. Dessa personuppgifetr hanteras i förekommande fall enligt separat upprättade personuppgiftsbitredesavtal mellan Samköpsgruppen och respektive leverantör.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Samköpsgruppen sparar personuppgifter om dig som medlem/leverantör eller annan kontakt så länge det finns medlems eller kundrelation eller nödvädigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Personuppgifter kan sparas även efter att avtalet är uppsagt om det anses vara nödvändigt för att skydda Samköpsgruppens inttressen, behövs för att fullgöra Samköpsgruppens åtaganden i anslutning till avtalets upphörande eller andra särskilda skäl.

Vilka rättigheter har du?
Den som har personuppgifter som är registrerade hos Samköpsgruppen har rätt att få veta vilka uppgifter och vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till datapotabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstolls- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att inväda mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett eventuellt lämnat samtycke och lämna klagåmål om behandlingen till datainspektionen.
Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felagtiga uppgifter kan du kontakta Samköpsgruppen.